REGULAMIN

1. ZLECENIE WSTĘPNE - ZAMOWIENIE

 • Spotkanie lub kontakt telefoniczny. Spisujemy oczekiwania klienta, na ich podstawie wycenianiami w przybliżeniu czas i koszty naszej pracy. Klient składa zamówienie, jeśli akceptuje koszty.
 • 2. WSTĘPNY PROJEKT

 • Wysyłamy wstępny projekt, zazwyczaj są to 2-3 projekty. Jeśli klient nie akceptuje projektów, to w tym momencie może odstąpić do zlecenia po zapłaceniu 25% wartości projektu. Ta kwota pokrywa czas pracy grafika.
 • 3. KOREKTY

 • Po wybraniu przez klienta wersji projektu, przesyła swoje korekty, precyzujemy oczekiwania.
 • 4. REALIZACJA

 • Po akceptacji mailowej EB STUDIO przesyła fakturę do zapłaty. W momencie zaksięgowania należności projekt jest przesyłany.
 • 5. PŁATNOŚCI

 • Momentem rozpoczęcia pracy jest moment złożenia zamówienia i zaakceptowania kosztów. Każdy projekt bazuje na wytycznych klienta, zmiana tych wytycznych wiąże się z rozpoczęciem nowego tematu.
 • W przypadku odstąpienia na etapie poprawek klient ponosi 50% kosztów.
 • Umowa mailowa jest wiążąca, jeśli klient złożył zamówienie, zaakceptował koszty, i wstępny projekt wówczas nie ma możliwości anulowania płatności. Dlatego prosimy składać przemyślane zamówienia i szanowanie naszego czasu pracy.

 • Płatność następuje na podstawie faktury.
 • Materiały dodatkowe takie jak zdjęcia, czcionki są liczone dodatkowo, kupowane są na EB STUDIO, i z zgodnie z prawem nie są odsprzedawane osobno. Należą do nie odłączanej części projektu. Dlatego nie mogą być udostępniane klientowi inaczej jak tylko w postaci projektu. Dlatego klient może powracać z nowym tematem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • W razie niedotrzymania terminu płatności zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
 • 6. REGULAMIN cd.:

 • Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych przez EB STUDIO os. Nad Sołą 12/9, Kęty zwanego dalej Wykonawcą, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Zamówienia i reklamacje mogą być składane tylko w formie pisemnej, na adres e-mail: kontakt@ewelinabogacz.pl. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do naszej firmy.
 • Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 • 7.ZAMÓWIENIE cd.

 • Złożenie zamówienia następuje w momencie otrzymania potwierdzenia przez zamawiającego przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę.
 • Każde zamówienie musi zawierać: specyfikację techniczną produktu, czyli dokładny format projektu (ulotka, wizytówki itp), informację jak dostarczone będą materiały źródłowe, (zdjęcia, logotypy), termin wykonania i sposób dostarczenia/odebrania, cena usługi
 • MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA NA MIEJSCU 20 zł netto
 • Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie e-mailowej akceptacji projektu próbnego przez Zamawiającego. Wykonawca nie przyjmuje potwierdzeń telefonicznych.
 • Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (jak brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów)
 • Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do minimalnych odchyleń w obrębie kolorystyki drukowanych plików. Odchylenie w kolorystyce od przesłanego wzorca może wynosić do 3% w stosunku do gotowego produktu. Niewielkie różnice kolorystyczne mogą również wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub tego samego druku realizowanego jednak na innej maszynie drukującej.
 • 8.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia prawne oraz naruszenia praw osób trzecich w pracach w których zleceniodawca sam przesłać swoje materiały.
 • Klient ponosi odpowiedzialność prawną za teksty i zdjęcia umieszczone na jego materiałach. W przypadku gdy klient chce aby EB STUDIO przygotowało teksty, wówczas doliczana jest dodatkowa opłata.
 • Zrzeczenie się praw autorskich, a co za tym idzie przekazanie plików otwartych do projektu następuje po pisemnej prośbie klienta, i stanowi 150% wartości ceny projektu podstawowego. Tym samym EB STUDIO zastrzega sobie prawo do umieszczenia ich w swoim portfolio.
 • 9.DOSTAWA

 • Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia: mailowo lub osobiście w formie płyty CD
 • W przypadku dowozu do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską koszt dowozu jest doliczany do zamówienia.
 • VII. ARCHIWIZACJA

 • BARDZO WAŻNE ! Pliki z projektami przechowywane są 12 miesięcy od momentu zapłaty, jeśli w tym czasie klient nie zgłosi się po ich odbiór, wówczas zostają one skasowane.
 • Prosimy o zabezpieczenia plików otrzymanych od nas. Po roku czasu jeśli klient chce odnowić projekt, a nie posiada plików wyjściowych wówczas firma EB STUDIO może to zrobić za dodatkową opłatą 50% ceny wyjściowej.